Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

 

1.         ALGEMEEN 

1.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Webshop, op elk aanbod van Vrije Apotheker en op elke Overeenkomst op afstand die via de Webshop op vrije-apotheker.nl tot stand komt tussen Vrije Apotheker en de Consument.

1.2.      Het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement, de disclaimer en het cookiebeleid is een vereiste voor het gebruik van de Webshop en het doen van aankopen via de Webshop.

1.3.      Uw persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor Vrije Apotheker, bij wie de bestelling wordt geplaatst. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen aankopen (meer) kunt doen via de Webshop.

 

2.         DEFINITIES 

2.1.      In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod: een aanbod van Vrije Apotheker dat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten bevat die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken;

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden webshop;

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die via de Website een Overeenkomst op afstand aangaat met Vrije Apotheker;

 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Vrije Apotheker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 • Gebruikersnaam: de identificatiecode van de Consument, benodigd voor het kopen van producten in de Webshop (indien deze functie beschikbaar is);

 • Gebruikerswachtwoord: het wachtwoord van de Consument, benodigd voor kopen van producten in de Webshop (indien deze functie beschikbaar is);

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

 • Middel voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Vrije Apotheker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 • Vrije Apotheker: Vrije Apotheker, een vennootschap die de producten en bijhorende diensten / service aanbieden via de beschikbare Webshop;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:230g Burgerlijk Wetboek, waarbij in het kader van een door Vrije Apotheker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Middelen voor communicatie op afstand;

 • Webshop: de webshop van Vrije Apotheker op de Website;

 • Website: vrije-apotheker.nl.

3.         IDENTITEIT VAN Vrije Apotheker

Vrije ApothekerE-mailadres: info@vrije-apotheker.nl

De identiteit van Vrije Apotheker wordt verder beschermd in verband met discretie, anonimiteit en privacy van het bedrijf en haar medewerker(s).

4.         GEBRUIK VAN DE WEBSHOP

4.1.      Vrije Apotheker zal zich inspannen om de in de branche méér dan gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen.

4.2.      Vrije Apotheker is gerechtigd veranderingen in of aan de Webshop aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Consument. Voorts is Vrije Apotheker gerechtigd wijzigingen aan te (laten) brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en Gebruikersnaam (indien deze functie beschikbaar is). De kosten die de Consument ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Vrije Apotheker.

4.3.      De Consument zal de aan hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van Gebruikersnaam en Gebruikerswachtwoord (indien deze functie beschikbaar is)geheimhouden en niet aan derden verstrekken of derden daarvan gebruik laten maken. Gebruik en misbruik van Gebruikersnaam en/of Gebruikerswachtwoord zijn voor rekening en risico van de Consument.

4.4.      Het is de Consument niet toegestaan de Webshop te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op:

 • de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;

 • de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;

 • computervredebreuk (ook wel bekend als hacken) via internet, de Webshop of anderszins; of

 • vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.

4.5.      Het is de Consument niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van de Webshop hindert of het overige gebruik van de Webshop nadelig beïnvloedt. 

4.6.      Het is de Consument niet toegestaan schermen uit de Webshop te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Vrije Apotheker.

5.         BEPERKINGEN AAN EN BLOKKERING VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSHOP

5.1.      Vrije Apotheker is gerechtigd het gebruik van de Webshop door de Consument te beperken en/of te blokkeren, indien de Consument zijn contractuele en/of buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en/of blokkeringen van het gebruik van de Webshop kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de overige verplichtingen van de Consument onverlet.

5.2.      Bij gegrond vermoeden dat zich de in dit en/of voorafgaand artikel bedoelde gedragingen voordoen, kan de Consument de toegang tot de Webshop worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van eventueel vooruitbetaalde vergoedingen.

 

6.         HET AANBOD

6.1.      Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

6.2.      Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Vrije Apotheker niet. Alhoewel Vrije Apotheker de grootst mogelijke zorg besteedt aan de omschrijving van de producten in de Webshop, zijn de afbeeldingen bij een product slechts ter illustratie en binden deze Vrije Apotheker niet.

6.3.      In de Webshop zijn per product voorraadindicaties opgenomen welke een indicatie geven of producten (in voldoende mate) op voorraad zijn. De Consument ontvangt per e-mail een kennisgeving (i) wanneer de producten bezorgd worden.

6.4.      Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de identiteit en overige contactgegevens van Vrije Apotheker;

 • de belangrijkste kenmerken van het product;

 • de prijs van het product, inclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van aflevering;

 • de wijze van betaling, aflevering, uitvoering en de termijn waarbinnen Vrije Apotheker zich verbindt het product te leveren;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht.

 

7.         DE OVEREENKOMST 

7.1.      Vrije Apotheker verstrekt aan de Consument voordat de Consument gebonden is aan de overeenkomst, onder meer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager:

 • het bezoekadres van de vestiging van Vrije Apotheker waar de Consument met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder, de wijze waarop en de termijn waarbinnen de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel – indien van toepassing – een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

 • voor zover van toepassing, het feit dat de Consument de kosten van het retourneren van het product zal moeten dragen in geval van uitoefening van het Herroepingsrecht en indien het product door zijn aard niet per gewone post kan worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van het product;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

7.2.      Zodra de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vrije Apotheker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, waarmee de overeenkomst tussen Vrije Apotheker en de Consument tot stand komt. Ookal is de ontvangst van deze aanvaarding niet door Vrije Apotheker bevestigd, kan de Consument zijn aanvaarding schriftelijk niet herroepen. Vrije Apotheker heeft te allen tijde het recht de bestelling niet te bevestigen en aldus niet te aanvaarden danwel te annuleren. 

 

8.         HERROEPINGSRECHT

8.1.      Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende twee (2) kalenderdagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Vrije Apotheker bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2.      Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

8.3.      Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Vrije Apotheker bij het Aanbod en/of bij de levering ter zake verstrekte instructies.

8.4.      Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen de Bedenktijd in de originele staat en verpakking aan Vrije Apotheker retourneren, conform de door Vrije Apotheker verstrekte redelijke en duidelijke instructies die per e-mail worden toegezonden.

8.5.      Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van retournering voor zijn rekening, tenzij in de Webshop uitdrukkelijk anders is vermeld of uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Vrije Apotheker.

8.6.      Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht en een bedrag betaald heeft en mits aan de voorwaarden voor retournering en de retourprocedure is voldaan, zal Vrije Apotheker het betaalde bedrag – inclusief de verzendkosten, tenzij de Consument één of meer andere Producten van de bestelling houdt – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na herroeping, terugbetalen, waarbij geldt dat de Consument pas terugbetaling kan vorderen als de producten retour zijn ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden.

 

9.         UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

9.1.      Vrije Apotheker kan het Herroepingsrecht van de Consument overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen uitsluiten. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Vrije Apotheker dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

9.2.      Uitsluiting van het Herroepingsrecht is onder meer mogelijk voor producten:

 • die door Vrije Apotheker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

 • die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben;

 • die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VrijeApotheek geen invloed heeft;

 • geneesmiddelen.

 

10.       PRIJZEN

10.1.    Alle in de Webshop getoonde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

10.2.    Producten kunnen enkel besteld en gereserveerd worden als ze op het moment van aankoop online beschikbaar zijn in de Webshop. Het productgamma en de getoonde prijzen worden periodiek aangepast. Indien de Consument een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was op het moment van registratie van de bestelling. 

10.3.    Elke bestelling en reservering wordt pas in behandeling genomen en geëffectueerd na akkoord en ontvangst van de bankbetaling. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. De Consument wordt hierover geïnformeerd door middel van een e-mail.

10.4.    Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

10.5.    In afwijking van het vorige lid kan Vrije Apotheker producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Vrije Apotheker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.

 

11.       BETALING

11.1.    De betaling dient voorafgaande aan de afhandeling van de bestelling te geschieden op de wijze zoals weergegeven in de Webshop, te weten enkel en alléén door middel van iDeal. Betalingen doormiddel van een Creditcard of directe overboeking worden niet geaccepteerd door Vrije Apotheker.

 

12.       LEVERING EN UITVOERING 

12.1.    Vrije Apotheker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

12.2.    De Consument kan ervoor kiezen de bestelde producten te laten bezorgen op zijn/haar privé- of zakelijke adres of een Postbus. Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

12.3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Vrije Apotheker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk veertien (14) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

12.4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vrije Apotheker het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.

12.5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vrije Apotheker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk vóór verzending zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

12.6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Consument indien deze heeft gekozen voor een levering per Briefpost. Bij een levering met Track&Trace berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij Vrije Apotheker tot het moment van bezorging van de producten aan door de Consument een vooraf aangewezen en aan Vrije Apotheker bekend gemaakt adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.7.    Bij ontvangst van de producten dient Consument onmiddellijk de goede staat van het geleverde na te gaan en kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan Consument werden verstrekt. Indien een of meerdere producten gebrekkig of beschadigd zijn, dient Consument dit binnen bekwame tijd  overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden aan Vrije Apotheker te melden. 

12.8.    Indien de bestelde producten bij twee (2) herhaalde aanbiedingen op het opgegeven bezorgadres door Consument niet in ontvangst zijn genomen, wordt het teruggezonden en ontvangt Consument hiervan een mededeling per e-mail. Indien Consument nog prijs stelt op levering kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht, naast de kosten gemoeid met de initiële (pogingen tot) aflevering.

 

13.       CONFORMITEIT EN GARANTIE

13.1.    Vrije Apotheker staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien overeengekomen staat Vrije Apotheker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor zover geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn gekocht door de Consument dan dient deze voor gebruik zelfstandig de fabrikantenbijsluiter te hebben gevonden en gelezen; deze bevat informatie (inclusief de doseringen en contra-indicaties) die de Consument dient te respecteren.

13.2.    Een door Vrije Apotheker, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Vrije Apotheker kan doen gelden.

 

14.       AANSPRAKELIJKHEID

14.1.    Vrije Apotheker kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een onjuist gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of gebruik in strijd met de aard en doel van de geleverde producten.

14.2.    Vrije Apotheker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen in de vorm of verpakking van de producten aangebracht door de fabrikanten.

14.3.    Eventuele aansprakelijkheid van Vrije Apotheker is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs van de bestelde producten dan wel de waarde van het product volgens de datum van aankoop waarbij het hoogste bedrag in aanmerking komt.

 

15.       INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1.    De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen in de Webshop zijn beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, welke rechten uitsluitend toekomen aan Vrije Apotheker dan wel zijn licentiegevers.

15.2.    De inhoud van de Webshop mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, op een andere website worden geplaatst, of worden gepubliceerd in welke vorm ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Vrije Apotheker.

15.3.    De Webshop kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden beschermd zijn. VrijeApotheek geeft op geen enkele wijze toestemming om het intellectuele eigendom van dergelijke derden te gebruiken.

 

16.       KLACHTENREGELING

16.1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk, waaronder per e-mail aan info@vrije-apotheek.nl, worden ingediend bij Vrije Apotheker, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

16.2.    Bij Vrije Apotheker ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vrije Apotheker binnen de termijn van veertien (14) werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

17.       TOEPASSELIJK RECHT

17.1.    Op overeenkomsten tussen Vrije Apotheker en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.